ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

 

 

1         BEVEZETÉS

A CORWELD PLUS Kft. (2049 Diósd, Balatoni út 21/E, a továbbiakban adatkezelő) mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A CORWELD PLUS Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://corweldplus.hu/adatvedelmi-szabalyzat-gdpr/ címen.

A CORWELD PLUS Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, a nyomon követhetőség és a változás követhetőségének biztosítása mellett.

A CORWELD PLUS Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A CORWELD PLUS Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A CORWELD PLUS Kft. az alábbiakban ismerteti KÜLSŐ felekre vonatkozó adatkezelési gyakorlatát:

 A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

 

1.1       A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK JOGI SZABÁLYOZÓI KÖRNYEZETE

A CORWELD PLUS Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket.

Felhívjuk a CORWELD PLUS Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A CORWELD PLUS Kft. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
 • évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 • évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)
 • évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.)
 • évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)
 • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
 • évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.)
 • évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magán-nyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.);
 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység egyes korlátairól (Grt.)

 

1.2       Alapfogalmak

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajttatja;

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

 

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés;

 

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés

 

2         A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS

 • A CORWELD PLUS Kft. és adatfeldolgozói a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálják.
 • A CORWELD PLUS Kft. a személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
  • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
  • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
  • változatlansága igazolható (adatintegritás);
  • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)

legyen.

 • A CORWELD PLUS Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 • A CORWELD PLUS Kft. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
 • A CORWELD PLUS Kft. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
 • A CORWELD PLUS Kft. az adatkezelés során megőrzi
  • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
  • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
  • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
 • A CORWELD PLUS Kft. és az adatkezelésben érintett partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.
 • A CORWELD PLUS Kft. mint adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.
 • Az esetleges adatvédelmi incidenst a CORWELD PLUS Kft. késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

 

3          AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

Név: CORWELD PLUS Kft.

Székhely: 2049 Diósd, Balatoni út 21/E

Cégjegyzékszám: 13-09-184928

A bejegyzőbíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 12403077-2-13

Telefonszám: 06.1.455.2400

E-mail: office@corweldplus.hu

 

4         JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő ügyfélszolgálata útján.

Tájékoztatáshoz való jog:

A 13. és 14. cikkely szerint az érintett kérelmére a CORWELD PLUS Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

Ezért az adatkezelő a CORWELD PLUS Kft. ezen tájékoztató elkészítésével, az adatkezelési folyamatok kialakításával, szabályozásával és fenntartásával biztosítja az érintettek számára a megfelelő időben, megfelelő módon, az előírásoknak megfelelő tájékoztatást.

 

4.1       Az érintett hozzáféréséhez való jog:

A 15. cikkely szerint az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

 • A CORWELD PLUS Kft. az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja.
 • Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.
 • Az érintett kérelmére az információkat a CORWELD PLUS Kft. elektronikus formában szolgáltatja.
 • A tájékozódáshoz való jog írásban a Bevezetésben, illetve a pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható.
 • Az érintett részére kérésére – személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően – szóban is adható tájékoztatás.

 

4.2       Helyesbítés joga:

A 16. cikkely szerint az érintett kérésére, figyelembe véve az adatkezelés célját, a CORWELD PLUS Kft. a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

 

4.3       Törléshez való jog:

A 17. cikkely szerint az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a CORWELD PLUS Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

4.3.1       Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése okán
 • közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból közérdek alapján;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges adatkezelés esetén.

 

4.4       Az adatkezelés korlátozásához való jog:

A 18. cikkely szerint az érintett kérésére a CORWELD PLUS Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A CORWELD PLUS Kft. az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

4.5       Adathordozáshoz való jog:

A 20. cikkely szerint az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

4.6      Tiltakozás joga:

A 21. cikkely szerint az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatokat e célból a CORWELD PLUS Kft. nem kezeli.

 

4.7       Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:

A 22. cikkely szerint az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

4.8      Visszavonás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

4.9      Eljárási szabályok:

A 12. cikkely (3) bekezdése szerint az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A CORWELD PLUS Kft. a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

 

4.10  Kártérítés és sérelemdíj:

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért. Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

 

4.11  Panasz az adatvédelmi tisztviselőnél (Data Protection Officer – DPO)

Amennyiben a CORWELD PLUS Kft. adatkezelésével kapcsolatban kérdése, problémája van, kérjük forduljon bizalommal adatvédelmi tisztviselőnkhöz:

Cégnév:              CORWELD PLUS Kft.

Telefonszám:   +36 23 782 011

e-mail cím:        office@corweldplus.hu

 

4.12  Bírósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen (az érintett választása szerint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A személyes adatok védelmével összefüggésével kapcsolatosan indított per illetékmentes.

 

4.13  Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

 

5          A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK TÉTELES FELSOROLÁSA

 

5.1       TELEPHELY ADATKEZELÉSEI

 

5.1.1        A CORWELD PLUS Kft. publikus WIFI szolgáltatása

A CORWELD PLUS Kft. vendégei részére wifikapcsolaton keresztül internetelérést biztosítanak az

 • UPC Magyarország Telekommunikációs Kft. (1095 Budapest, Haller Gardens, Soroksári út 30-34.)

szolgáltatásának igénybevételével.

Tájékoztatjuk, hogy az ingyenes wifi hálózatának igénybevétele időkorláthoz kötött. A Wifi szolgáltatás minden nap 00:00 -kor törli a vendég csatlakozásokat. A wifi hálózatához történő csatlakozással a vendégek hozzájárulnak ahhoz, hogy a CORWELD PLUS Kft. a készülékek hálózati egyedi azonosítója (MAC címe) alapján a csatlakozások időtartamát figyelemmel kísérje. A 30 perces inaktivitást követő 2 óra után a csatlakozás adatait töröljük. Az érintettek wifi forgalmát a(z) CORWELD PLUS Kft. nem monitorozza és nem rögzíti.

A vendég WIFI szolgáltatás a csatlakozásokat a megfelelő tűzfal szabályok és beállítások alkalmazásával elszeparálja egymástól.

 

5.2       VAGYONVÉDELEM

 

5.2.1        Elektronikus megfigyelőrendszer

A CORWELD PLUS Kft. által üzemeltetett telephelyen és raktárában zártláncú elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer működik, melynek részeként kamerák kerültek elhelyezésre a bejárati és külső épületrészeken, a CORWELD PLUS Kft. telephelyének belső útvonalára, és a kapubejáróra.

A személyes adatok kezelője: a CORWELD PLUS Kft.

Az adatkezelés célja: az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása, a telephely területére engedély nélkül belépők azonosítása, a belépés tényének rögzítése, az illetéktelenül benntartózkodók tevékenységének dokumentálása, az esetlegesen előforduló munkahelyi és egyéb balesetek körülményeinek vizsgálata.

Az adatkezelés jogalapja: vendégek esetében az érintett hozzájárulása az étterem területére való belépéssel, munkavállalók esetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 11. §-a, továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, ugyanis a CORWELD PLUS Kft.-nek jogos érdeke fűződik a vagyonvédelemhez.

A kezelt személyes adatok típusa: az telephely és a raktár területére belépő, valamint a belső útvonalakat használó személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatai.

Az adatkezelés időtartama: felhasználás hiányában harminc nap [SzVMt. 31. § (3) bek.c) pont].

Adatfeldolgozó:

Név Székhely Adatfeldolgozó feladata
Ticont Bt. 1143 Budapest, Hungária körút 68. II. em. 3 elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer karbantartása, a felvételek kiírása
CRITERION Biztonsági Szolgáltatások Zrt. 1033 Budapest

Polgár u. 8-10.

Biztonsági incidens esetén kivonuló szolgálatként, az incidens felderítésében a hatóságoknak adatközlés

 

A felvételek felhasználása:

A kamerák aktuális képének megtekintésére jogosult: a CORWELD PLUS Kft.és a CRITERION Biztonsági Szolgáltatások Zrt. jogosultsággal rendelkező munkavállalói.

A kamerák felvételének megtekintésére jogosult: a CORWELD PLUS Kft.és a CRITERION Biztonsági Szolgáltatások Zrt. jogosultsággal rendelkező munkavállalói.

A kamerák felvételét adathordozóra rögzíteni jogosult: a Ticont Bt. jogosultsággal rendelkező munkavállalói.

A CORWELD PLUS Kft. által üzemeltetett kamerás megfigyelő- és rögzítőrendszer tárolt felvételeibe kizárólag az emberi élet, testi épség és vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető azonosítása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek.

Azon érintett, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy a felvételt az adatkezelő ne semmisítse meg, illetve ne törölje a bíróság vagy a hatóság megkereséséig, de legfeljebb 30 napig. A felvételen szereplő személy tájékoztatást kérhet az elektronikus megfigyelőrendszerrel róla készült felvételről, kérheti másolat készítését, illetve, ha a felvételen más személy is szerepel, betekintést nyerhet a felvételbe. Az érintett kérheti a róla készült felvétel törlését, a felvétellel kapcsolatos adatok módosítását, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen

Adatkezelő a rögzített felvételekbe történő betekintéseket, az azt végző személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben rögzíti.

Adattovábbítás: szabálysértési vagy büntetőeljárás esetén az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé.

Az átadott adatok köre: a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek.

Az adattovábbítások jogalapja: a Be. 71. § (1) bekezdése, 151. § (2) bekezdésének a) pontja és a 171. § (2) bekezdése, valamint az Sztv.75. § (1) bekezdésének a) pontja és 78. § (3) bekezdése

 

5.3       A www.corweldplus.huADATKEZELÉSEI

 

5.3.1        A www.corweldplus.huszerver naplózása

A CORWELD PLUS Kft. (2049 Diósd, Balatoni út 21/E) közös adatkezelést valósít meg a KLASSIC KREATÍV STÚDIÓ Kft.-vel (1097 Budapest, Illatos út. 9.).

A www.corweldplus.huweblap meglátogatásakor a webszerver felhasználói adatokat nem rögzít.

 

Külső adatkezelők naplózással kapcsolatos adatkezelése:

A portál HTML kódja a CORWELD PLUS Kft.-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső adatkezelő szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások adatkezelői az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) gyűjti a „sütik” résznél megadott paraméterek szerint.

A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső adatkezelő szervere szolgálja ki. Az adatok külső adatkezelők szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

A www.corweldplus.hua weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső adatkezelőként a Google Analytics szervere segíti. A honlapon külső adatkezelőként térkép-információkat jelenít meg a www.maps.google.com címen elérhető adatkezelő.

A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást

 

5.3.2        Kutatás a www.corweldplus.huhonlapon

A CORWELD PLUS Kft. a magasabb színvonalú kiszolgálás érdekében a www.corweldplus.huportálon felhasználói kutatást végez, felugró ablak (popup) segítségével.

A CORWELD PLUS Kft. (2049 Diósd, Balatoni út 21/E) közös adatkezelést valósít meg a KLASSIC KREATÍV STÚDIÓ Kft.-vel (1097 Budapest, Illatos út. 9.).

Az adatkezelés célja: a honlapra látogató felhasználók felhasználói céljainak megértése. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám (melyet süti segítségével tárolnak a felhasználó számítógépén), a meglátogatott oldal címe, a látogatás dátuma és időpontja, a felhasználó számítógépének és böngészőjének adatai, képernyőjének felbontása, nyelvi beállítások, a felhasználó számítógépének IP címéből képzett azonosítószám

A kezelt adatok köre: azonosítószám (melyet süti segítségével tárolnak a felhasználó számítógépén), a meglátogatott oldal címe, a látogatás dátuma és időpontja, a felhasználó számítógépének és böngészőjének adatai, képernyőjének felbontása, nyelvi beállítások, a felhasználó számítógépének IP címéből képzett azonosítószám.

Az adatkezelés időtartama: 30 nap.

Adatfeldolgozók:

Név Székhely Adatfeldolgozói feladat
Klassic Kreatív Stúdió Kft. 1097 Budapest, Illatos út. 9. A kutatás technikai lebonyolítása

 

5.3.3        A www.corweldplus.huhonlap saját „Süti” (Cookie) kezelése

A CORWELD PLUS Kft. (2049 Diósd, Balatoni út 21/E) közös adatkezelést valósít meg a KLASSIC KREATÍV STÚDIÓ Kft.-vel (1097 Budapest, Illatos út. 9.).

A adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő adatkezelőnek lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése, webanalitikai mérések (week_42_visits).

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a felhasználók azonosításához, és testre szabott kiszolgálásához [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja].

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.

Az adatkezelés időtartama: egy hét

Adatfeldolgozók:

Név Székhely Adatfeldolgozói feladat
Klassic Kreatív Stúdió Kft. 1097 Budapest, Illatos út. 9. A weboldal fejlesztése
Magyar Hosting Kft. 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. Online tárhely biztosítása
Magyar Hosting Kft. 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. A honlapon történő mentések elvégzése, a fejlesztési és az adatbázissal kapcsolatos feladatok ellátása

A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem /Előzmények /Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. A cookie-k segítségével tehát pontosan meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre, internet használati szokásai, honlap-látogatási története. Mivel a sütik egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható. Amennyiben a honlap látogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban elmentett cookie-t, az azt küldő adatkezelő összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a cookie-k a domain-hez kötődnek, erre kizárólag saját tartalma tekintetében képes. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.

 

5.3.4        A kutatással összefüggő cookie-k kezelése a www.corweldplus.huhonlapon

A CORWELD PLUS Kft. (2049 Diósd, Balatoni út 21/E) közös adatkezelést valósít meg a KLASSIC KREATÍV STÚDIÓ Kft.-vel (1097 Budapest, Illatos út. 9.).

Az adatkezelő a jelen tájékoztató 5.3.3. fejezetében leírt feladat lebonyolítása érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő adatkezelőnek lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, az eszköz viselkedése.

Az adatkezelés időtartama: 365 nap.

Adatfeldolgozók:

Név Székhely Adatfeldolgozói feladat
Klassic Kreatív Stúdió Kft. 1097 Budapest, Illatos út. 9. A kutatás technikai lebonyolítása

A honlapon a Hotjar a felsorolt sütiket helyezi el:

Süti neve Leírás
_hjClosedSurveyInvites Ez a cookie akkor kerül beállításra, amikor a látogató interakcióba lép a felmérést hívó popuppal. Biztosítja, hogy ugyan az a hívás ne tűnjön fel újra, ha már megjelent.
_hjDonePolls Ez a cookie akkor kerül beállításra, amikor a látogató kitölt egy felmérést a Feedback Roll widgettel. Biztosítja, hogy ugyan az a felmérés ne tűnjön fel újra, ha már megjelent.
_hjMinimizedPolls Ez a cookie akkor kerül beállításra, amikor a látogató minimalizálja a Feedback Roll widgetet. Biztosítja, hogy a widget minimális marad amikor a látogató navigál a weboldalon.
_hjDoneTestersWidgets Ez a cookie akkor kerül beállításra, amikor a látogató elküldi az információit a Recruit User Tester widgetben a Feedback Roll widgetet. Biztosítja, hogy ugyan az a űrlap ne tűnjön fel újra, ha már ki lett töltve.
_hjMinimizedTestersWidgets Ez a cookie akkor kerül beállításra, amikor a látogató minimalizálja a Recruit User Testers widgetet. Biztosítja, hogy a widget minimális marad amikor a látogató navigál a weboldalon.
_hjDoneSurveys Ez a cookie akkor kerül beállításra, amikor a látogató kitölti a felmérést. Biztosítja, hogy a felmérés csak akkor töltődjön be, ha a látogató még nem töltötte ki a felmérést.
_hjIncludedInSample Ez a cookie akkor kerül beállításra, amikor a látogató bekerül egy mintába, amely viselkedési csatornákat vizualizál.

A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. A cookie-k segítségével tehát pontosan meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre, internet használati szokásai, honlaplátogatási története. Mivel a sütik egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható. Amennyiben a honlaplátogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban elmentett cookie-t, az azt küldő adatkezelő összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a cookie-k a domain-hez kötődnek, erre kizárólag saját tartalma tekintetében képes. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.

Adatkezelő Süti neve
www.google.com/analytics/ __utmt
__utma
__utmb
__utmc
__utmz
_ga
_dc_gtm_UA

 

5.3.5        Külső adatkezelők cookie kezelése a www.corweldplus.huhonlapon

Egyes adatkezelő partnerek a felhasználók azonosítása, nyomon követése céljából a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el, és a későbbi internethasználat során olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő adatkezelőnek lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, azon weboldalak tekintetében, amelyeknél a külső adatkezelő cookie-ját használják.

A www.corweldplus.huhonlap felkeresésekor webanalitikai rendszere üzemeltetése érdekében a Google Analytics kezel cookie-t.

A www.google.com/analytics általi adatkezelésről a http://www.google.com/intl/hu/policies címen kérhető bővebb tájékoztatás.

A “Hogyan használja fel a Google az adatokat, amikor Ön egy partnerünk oldalát vagy alkalmazását használja” című dokumentum az alábbi hivatkozáson érhető el:

http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem /Előzmények/ Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

A honlapon az alábbi külső adatkezelők a felsorolt sütiket helyezték el:

Adatkezelő Süti neve
www.google.com/analytics __utmt
__utma
__utmb
__utmc
__utmz
_ga
_dc_gtm_UA

A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. A cookie-k segítségével tehát pontosan meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre, internet használati szokásai, honlaplátogatási története. Mivel a sütik egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható.

Amennyiben a honlaplátogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban elmentett cookie-t, az azt küldő adatkezelő összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a cookie-k a domain-hez kötődnek, erre kizárólag saját tartalma tekintetében képes. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.

 

5.4       KAPCSOLATFELVÉTEL AZ ADATKEZELŐVEL

 

5.4.1       A CORWELD PLUS Kft. ügyféllevelezése

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken és a www.corweldplus.huweboldal „Kapcsolat” menüpontjában található adatok igénybevételével léphet kapcsolatba az adatkezelővel. A CORWELD PLUS Kft. minden hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével töröl.

Adatfeldolgozók:

Név Székhely Adatfeldolgozói feladat
Microsoft Office 365

(Microsoft Ireland Operations, Ltd.)

South County Business Park

One Microsoft Place Leopardstown, Dublin 18

D18 P521

Online tárhely biztosítása, a honlapon történő mentések elvégzése, a fejlesztési és az adatbázissal kapcsolatos feladatok ellátása, az elektronikus levelezési rendszer biztosítása

 

5.4.2       Jelentkezés álláshirdetésekre

A CORWELD PLUS Kft., mint munkáltató, önállóan nem hirdet állást, a feladatok elvégzésére munkaerő közvetítők szolgáltatásai veszi igénybe, akik az adatkezelők, és a CORWELD PLUS Kft. adatfeldolgozó kezeli a munkaerő közvetítő vállalkozások által küldött személyes adatokat.

Ettől függetlenül a CORWELD PLUS Kft. elkötelezett a személyes adatok törvényszerű kezeléséért, így tájékoztatja az érintetteket, hogy a kiválasztási folyamat során, és azt követően egy évig munkaerő- kiválasztási célból tovább kezeli az érintettek személyes adataidat, kivéve, ha az adatkezelő az érintett kérésére mást rendel el.

A CORWELD PLUS Kft. a hozzá beérkezett önéletrajzokat és/vagy álláspályázatok jelentkezési dokumentumait tárolja, feldolgozza.

A CORWELD PLUS Kft. mint munkáltató adatfeldolgozó az érintetteket az alábbiakban tájékoztatunk:

Az adatkezelés célja: a CORWELD PLUS Kft.-nél betöltendő állásra történő jelentkezés, a kiválasztási eljárásban való részvétel.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett az adatkezelőnél tett önkéntes hozzájárulása;

A kezelt személyes adatok típusa: név, állandó lakcím, tartózkodási hely, telefonszám, e-mail cím, születési hely, idő, valamint a feltöltött vagy elküldött fényképek, kísérőlevelek, önéletrajzok, pályázatok, valamint az azokban megadott egyéb személyes adatok.

Az adatok törlésének határideje: az adatkezelőnél a pályázat benyújtásától számított maximum egy év.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem tud jelentkezni a CORWELD PLUS Kft.által közzétett állásajánlatokra.

 

5.5       EGYÉB ADATKEZELÉSEK

 

5.5.1        JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉS ÉS TOVÁBBÍTÁS

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozóhatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A CORWELD PLUS Kft.a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

5.5.2        Az CORWELD PLUS Kft. INCIDENSKEZELÉSE

A GDPR (85) pont és az I. FEJEZET 33. cikkely szerint a CORWELD PLUS Kft., mint adatkezelő az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

A CORWELD PLUS Kft., mint adatkezelő független informatikai és adatbiztonsági auditot hajtott végre az informatikai rendszereire és személyes adatkezelési folyamataira és a következő biztonsági eseményeket tekinti adatvédelmi incidensnek:

 • Az 5.2.1 pontban megadott zártláncú kamerarendszer felvételeinek illetéktelen megszerzése (bizalmasságának elvesztése bármilyen okból);
 • Az 5.4.1 pontban megadott ügyféllevelezés illetéktelen megszerzése (bizalmasságának elvesztése bármilyen okból);
 • Az 5.4.2 pontban megadott álláshirdetések esetén az érintettek által leadott dokumentumok illetéktelen megszerzése (bizalmasságának elvesztése bármilyen okból).
 • A www.corweldplus.huweboldalon kezelt és /vagy gyűjtött személyes adatok illetéktelen megszerzése (bizalmasságának elvesztése bármilyen okból).