Corweld Plus Kft.

Általános Szerződési Feltételek

Hatályos 2017. június 1. napjától

 

  1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya

1.1. A jelen általános szerződési feltételek alkalmazandók az Corweld Plus Kereskedelmi és Fővállalkozó Kft. (a továbbiakban: a Társaság) és valamely természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság (a továbbiakban: a Megrendelő) által áruk eladása tárgyában kötött valamennyi szerződésre és az azzal kapcsolatos ajánlatra, megrendelésre és visszaigazolásra. A jelen általános szerződési feltételek valamennyi Megrendelővel létrejövő szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

1.2. Ellenkező rendelkezés hiányában a megrendeléssel a Megrendelő elismeri, hogy a jelen általános szerződési feltételeket áttanulmányozta, és elfogadja azok kizárólagos alkalmazását a Társasággal fennálló, illetve később létesítendő valamennyi jogviszonyban.

1.3. A Megrendelő által kezdeményezett eltérés a jelen általános szerződési feltételektől kizárólag akkor válik érvényessé, ha a Társaság mindenkori ügyvezetője azt írásban elfogadta.

1.4. A jelen általános szerződési feltételek kiegészítése kizárólag írásban, mindkét fél egybehangzó nyilatkozatával történhet.

  1. Megrendelés

2.1. A Társaság ajánlatai – eltérő rendelkezés hiányában – 30 napig érvényesek, ugyanakkor a Társaság fenntartja a közbenső eladás és az ajánlat változtatási jogát a rendelés kézhezvételéig. A Társaságnak megküldött megrendelés érkezhet faxon, telefonon (a Vevő adatainak pontos, ellenőrizhető módon történő megadásával), levélben, e-mailben.

2.2. Az ajánlattól bármilyen lényegi szempontból eltérő tartalmú megrendelést a Társaság nem köteles elfogadni.
A szerződés létrejön, amikor a Vevő a megrendelést megküldi Társaság részére. Társaság a beérkezett rendelést nem köteles írásban visszaigazolni, de tájékoztatja a Vevőt a várható szállítási dátumról.

Elállás: Megrendelő a megrendeléstől csak és kizárólag írásban állhat el.

2.3. A jelen általános szerződési feltételeken alapuló szerződés létrejöttével valamennyi, a Társaság és a Megrendelő által korábban kötött megállapodás hatályát veszti.

2.4. A visszaigazoláson szereplő szállítási időpontot a Társaság a gyártóművek és beszállítók teljesítésének függvényében tudja betartani. 

  1. Árak, fizetési feltételek

3.1. A Társaság által kibocsátott számlák fizetési határideje minden esetben az aktuális ajánlaton szerepel. A Társaság a számlát az áru átadásának időpontjában jogosult kiállítani. A fizetés az áru vételárának a Társaság számláján megjelölt bankszámlájára történő megérkezésekor vagy készpénzben történő átadásakor minősül teljesítettnek. A Megrendelőt a Társasággal szemben visszatartási és beszámítási jog nem illeti meg.

3.2. A Megrendelő fizetési késedelme súlyos szerződésszegésnek minősül. Ebben az esetben Társaságunknak jogában áll a folyó szállítások további indoklás nélküli leállítása, ill. a szállítás ajánlatban szereplő fizetési feltétel „előre fizetés”-re vagy „készpénzben történő fizetés”-re módosítani.

3.3. Fizetési késedelem esetén a Megrendelő az esedékesség időpontjától kezdve a késedelem minden napjára a mindenkori hatályos alkalmazható legmagasabb mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni.

3.4. A Megrendelő a 3.2. – 3.3., pontok rendelkezéseit, valamint a késedelmi kötbérre vonatkozó fenti rendelkezéseket – azok szokásos szerződési gyakorlattól való esetleges lényeges eltérése esetén is – megrendelése közlésével kifejezetten elfogadja.

  1. A szerződés teljesítése

4.1. Eltérő rendelkezés hiányában a szállítási határidő a Társaság által az áru szállítására vonatkozó készrejelentés dátuma a felek által előzetesen egyeztetett időpont.

4.2. Társaság minden esetben jogosult elő-, és résszállításokra.

4.3. Az áru átadási és átvételi helye a Társaság mindenkori telephelye.

4.4. Abban az esetben, ha a szállítási késedelem meghaladja a 3 hónapot, Vevő írásbeli nyilatkozata alapján elállhat az áru átvételétől.

4.5. A Társaság nem felel a Vevő késedelmes szállításából eredő közvetlen és közvetett károkért.

4.6. A vevő tájékozott az 961/2010/EU tanácsi rendeletről az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről. Társaság elkötelezett abban, hogy semmilyen terméke ne kerüljön leszállításra az Iráni Iszlám Köztársaság olaj- és gázipara részére, valamint Szíria részére sem.
Vevő ezen Előírásokat elfogadja és betartja, Társaságot semmilyen közvetett és közvetlen felelősség nem terheli Vevő ilyen irányú mulasztása esetén.

4.7. Ha a terméket a Megrendelő, vagy a Megrendelő megbízottja szállítja el, akkor a termék átadásának időpontjának egyeztetésekor megállapodnak az alkalmazott szállítóeszközben is. A Társaság megtagadhatja a szállítóeszköz megrakását abban az esetben, ha a szállítóeszköz megrakása a Társaság illetékes munkatársának megítélése szerint balesetveszélyes, illetve, ha az áru rögzítése nem oldható meg szabályszerű és megnyugtató módon.
A Megrendelő, ill. a Megrendelő által megbízott fuvarozó köteles betartani a társaság telephelyén érvényes munkabiztonsági szabályokat.

4.8. Át nem vett áru esete:
Amennyiben a Megrendelő az átvételi kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor a Társaság jogosult a terméket felelős őrzésbe venni. A felelős őrzés díja naponta a termék visszaigazolás szerinti árának 0,1 %-a, mely összeg az áruszámlán külön tételként szerepel.
Ha a Megrendelő a terméket az egyeztetett időponttól számítva 8 napon belül nem veszi át, és késedelmét írásban, megfelelő indokkal nem menti ki, akkor a Társaság úgy tekintheti, hogy a Megrendelő a szerződéstől jogellenesen elállt.

  1. Tulajdonjog-fenntartás 

5.1. Az áruk tulajdonjoga csak a vételár és a Társaság vételárhoz kapcsolódó egyéb járulékos követeléseinek teljes kiegyenlítésekor száll át a Megrendelőre. A tulajdonjog fenntartásának ideje alatt a Megrendelő nem rendelkezhet az áruval, azt nem idegenítetheti el, és semmilyen módon nem terhelheti meg. Súlyos szerződésszegés esetén a Társaság jogosult a tulajdonjog fenntartás alatt álló árut újra birtokba venni. Előzetes időpont-egyeztetés alapján a Megrendelő köteles biztosítani a telephelyén tárolt és még a Társaság tulajdonát képező árunak a Társaság által történő ellenőrzését. A Társaság ezen ellenőrzési joga gyakorlásának bármilyen módon történő akadályozása súlyos szerződésszegésnek minősül.

5.2. A jelen általános szerződési feltételeken alapuló szerződés aláírásával a Megrendelő kijelenti, hogy amennyiben a tulajdonjog fenntartásának ideje alatt a Társaság tulajdonában álló árut mégis harmadik személynek értékesítené, vagy annak javára megterhelné, a harmadik személlyel szemben fennálló vételár- és kamatkövetelését a Társaságra engedményezi. A Megrendelő köteles, a Társaság pedig jogosult az engedményezésről a harmadik személyt értesíteni.

5.3. Amennyiben a tulajdonjog fenntartásának ideje alatt harmadik személy a Megrendelővel szemben fennálló követelése alapján az áruval szemben bármilyen igényt kíván érvényesíteni, a Megrendelő köteles a Társaságot haladéktalanul értesíteni, a Társaság jogainak megóvásához szükséges minden segítséget megadni, és minden ezzel kapcsolatos költséget megtéríteni.

        6. Minőségi és mennyiségi vizsgálat, reklamáció

6.1. A Megrendelő, ill. a Megrendelő megbízottja köteles az árut átvételkor bruttó súly és darabszám tekintetében átvenni, és az átvételt a szállítólevélen vagy fuvarlevélen igazolni. Kifogás vagy eltérés esetén a Megrendelő köteles az eltérésről jegyzőkönyvet felvenni, melyet a Társaság, ill. a fuvarozó képviselőjének alá kell írnia. Ezt a jegyzőkönyvet a Megrendelőnek haladéktalanul továbbítania kell a Társaság részére. A fentiek elmulasztása esetén a Megrendelő nem jogosult arra, hogy szavatossági, ill. kártérítési igényét érvényesítse.
A leszállított áru hiányos voltára hivatkozva az áru átvétele nem tagadható meg.

6.2. Az áru minőségét és nettó mennyiségét a Megrendelő köteles az átvétel után haladéktalanul, de legkésőbb az átvételtől számított 3 napon belül megvizsgálni, és kifogás esetén Társaságunkat haladéktalanul, részletes indoklás és dokumentáció mellékelésével értesíteni.

6.3. Az áru elfogadottnak minősül, ha a Megrendelő a 6.2 pont szerint kifogásolás lehetőségével nem él. Az áru elfogadottnak minősül akkor is, ha azt a Megrendelő részben vagy egészben felhasználta, vagy ha vizsgálat nélkül harmadik fél részére továbbküldte, és a Megrendelő általi megvizsgálásra nyitva álló határidő eltelt.

6.4. A minőségi reklamáció minimális kellékei a következők:
szállítólevél száma; a hibás termék anyaga, mérete, cikkszáma; a termék vizsgálatát igazoló jegyzőkönyv és hozzá tartozó fényképfelvételek.

6.5 A Társaság nem fogadja el a reklamációs igényt, ha:

a reklamációval érintett termék kétséget kizáró beazonosítása nem lehetséges; a Megrendelő nem teszi lehetővé a reklamációval érintett termék vizsgálatát; a termék nem felel meg a Megrendelő speciális, a gyártással vagy a felhasználással kapcsolatos igényeinek, kivéve, ha ezt a Megrendelő előzetesen írásban jelezte; a reklamációval érintett termék a szállításkori állapothoz képest átalakításra vagy megmunkálásra került, kivéve, ha ehhez a Társaság írásban hozzájárult.

  1. Szavatosság

7.1. A Társaság által forgalmazott termékek minőségi jellemzői tekintetében szavatossági kötelezettség kizárólag a székhelyén található minták, valamint a Társaság honlapján megtalálható katalógusok és adatlapok szerint áll fenn.

7.2 Hibás áru esetén a Megrendelő elsősorban kijavításra, és – amennyiben a javítás nem lehetséges – az áru cseréjére tarthat igényt.

7.3 Az áru cseréjén túlmenően Társaságunk csak azon károkért felel, melyek a Társaság felelősségi körében szándékos magatartására vezethető vissza, ill. a hibás áru az életet vagy a testi épséget veszélyeztette.

  1. Vis Maior

A pénzfizetés teljesítése kivételével egyik fél sem felelős kötelezettsége késedelmes teljesítéséért vagy annak elmulasztásáért, ha a késedelem vagy a mulasztás tőle független okból vagy körülmények miatt következik be, mint pl. háború, tűz, természeti csapás, hatósági engedély elutasítása.
Az ilyen késedelem vagy mulasztás nem minősül szerződésszegésnek, és a teljesítési határidő meghosszabbodik.
Amennyiben a késedelem 3 hónapot meghaladja, bármely fél jogosult a még nem teljesített rész tekintetében elállni a szerződéstől.
Ilyen esetben egyik fél sem jogosult további igényt érvényesíteni, a le nem szállított, de már kifizetett áru ellenértéke visszajár, továbbá a teljesített szolgáltatások ellenértékét a Társaság részére a vevő megfizetni.

  1. Alkalmazott jog, a jogviták rendezése

​9.1. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései érvényesek.

9.3. A jelen ÁSZF-ből  esetleg eredő jogvitákat a felek elsősorban a kölcsönös jó szándék jegyében, békés úton kívánják rendezni. Amennyiben ez a rendezés nem járna eredménnyel, akkor a Társaság székhelye szerinti bíróság az illetékes.

  1. Értesítések

10.1 A szerződéssel kapcsolatos minden értesítést igazolható módon, írásban, tértivevényes levél, vagy e-mail útján kell a másik fél részére az ajánlatban, illetve a megrendelésben, illetve a visszaigazolásban írásban megadott címére megküldeni.

​10.2 A Megrendelő köteles a szerződés hatálya alatt a Társaságunkat az elérhetőségét érintő mindennemű változásról értesíteni. Amennyiben az értesítés elmarad, úgy az értesítés közöltnek tekintendő, amennyiben a legutóbbi ismert elérhetőségre került a Társaságunk részéről megküldésre.

  1. Felelősségkorlátozás

Jelen feltételektől eltérő megállapodás hiányában a Társaság nem felelős semmilyen járulékos, közvetett vagy következményi kárért. Ide értendő, de nem kizárólagosan az elmaradt hasznot, termeléskiesést, termelési veszteséget, vagy vevő ügyfelének kárát.
A vevő a szerződés megkötésekor elfogadja a felelősségkorlátozást Társaságra nézve.

 

Jelen dokumentum 2017. június 1.-től visszavonásig hatályos, és ezzel egyidőben minden korábbi kiadott feltétel hatályát veszti.

Corweld Plus Kft.